Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9 Biologische productie

2.9-1 Vo. (EG) nr. 2092/1991 (update 14 mei 2008) (PDF, 3604 kB)
verordening inzake biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen. Per 01/01/2009 vervalt deze verordening. Vanwege diverse overgangsregelingen zal de meest recente geconsolideerde versie nog geruime tijd beschikbaar blijven op deze website. Per 01/01/2009 is Vo. 834/2007 van kracht

     
2.9-2 Vo. (EG) nr. 834/2007 (update 10 oktober 2008) (PDF, 172 kB)
Inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91

  btn pdf
 

2.9-2.1 Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018
inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad

  btn pdf btn html

2.9-2.1-1 Rectificatie van Verordening (EU) 2018/848 d.d. 30 mei 2018
inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad

  btn pdf btn html

2.9-2.1-2 Rectificatie van Verordening (EU) 2018/848 d.d. 30 mei 2018
inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad

  btn pdf btn html

2.9-2.1-2.1 Rectificatie van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018
inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (PB L 150 van 14.6.2018)

  btn pdf btn html

2.9-2.1-3 Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/427 van de Commissie van 13 januari 2020
tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde gedetailleerde productievoorschriften voor biologische producten (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.9-2.1-4 Verordening (EU) 2020/1693 van het Europees Parlement en de Raad van 11 november 2020
tot wijziging van Verordening (EU) 2018/848 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat betreft de datum van toepassing en bepaalde andere in die verordening genoemde datums (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.9-2.1-5 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2042 van de Commissie van 11 december 2020
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/464 wat betreft de datum van toepassing en bepaalde andere datums die relevant zijn voor de toepassing van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad inzake de biologische productie

  btn pdf btn html

2.9-2.1-6 Rectificatie van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018
inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (Publicatieblad van de Europese Unie L 150 van 14 juni 2018)

  btn pdf btn html

2.9-2.1-7 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/279 van de Commissie van 22 februari 2021
tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft controles en andere maatregelen ter waarborging van de traceerbaarheid en naleving in de biologische productie en de etikettering van biologische producten

  btn pdf btn html
2.9-2.1-8 Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/642 van de Commissie van 30 oktober 2020
tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde informatie die moet worden verstrekt op het etiket van biologische producten

  btn pdf btn html
2.9-2.1-9 Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/716 van de Commissie van 9 februari 2021
tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de biologische-productievoorschriften inzake gekiemde zaden en witloofkroppen, inzake voeder voor bepaalde aquacultuurdieren en inzake parasietenbehandelingen in de aquacultuur

  btn pdf btn html
2.9-2.1-10 Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1342 van de Commissie van 27 mei 2021
tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad met voorschriften inzake de informatie die door derde landen en door controleautoriteiten en controleorganen moet worden verzonden met het oog op het toezicht op hun erkenning uit hoofde van artikel 33, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad voor ingevoerde biologische producten en de maatregelen die bij de uitoefening van dat toezicht moeten worden genomen

  btn pdf btn html
2.9-2.1-11 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1378 van de Commissie van 19 augustus 2021
tot vaststelling van bepaalde voorschriften betreffende het certificaat dat wordt afgegeven aan exploitanten, groepen exploitanten en exporteurs in derde landen die betrokken zijn bij de invoer van biologische producten en omschakelingsproducten in de Unie en tot vaststelling van de lijst van overeenkomstig Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad erkende controleautoriteiten en controleorganen

  btn pdf btn html
2.9-2.1-12 Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1697 van de Commissie van 13 juli 2021
tot wijziging van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de criteria voor de erkenning van controleautoriteiten en controleorganen die bevoegd zijn om in derde landen controles op biologische producten te verrichten, en voor de intrekking van hun erkenning

  btn pdf btn html
2.9-2.1-13 Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1698 van de Commissie van 13 juli 2021
tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad met procedurele voorschriften voor de erkenning van controleautoriteiten en controleorganen die bevoegd zijn voor de controle van exploitanten en groepen exploitanten die in derde landen biologisch gecertificeerd zijn en van biologische producten in derde landen, en met voorschriften inzake het toezicht daarop en de door die controleautoriteiten en controleorganen uit te voeren controles en andere activiteiten

  btn pdf btn html

2.9-2.1-14 Rectificatie van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018
inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (Publicatieblad van de Europese Unie L 150 van 14 juni 2018)

  btn pdf btn html

2.9-2.1-15 Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/771 van de Commissie van 21 januari 2021
tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad met specifieke criteria en voorwaarden voor de controles van de administratie in het kader van de officiële controles op het gebied van biologische productie en de officiële controles van groepen exploitanten (Publicatieblad van de Europese Unie L 165 van 11 mei 2021)

  btn pdf btn html

2.9-2.1-16 Rectificatie van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018
inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (Publicatieblad van de Europese Unie L 150 van 14 juni 2018)

  btn pdf btn html
2.9-2.1-17 Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2306 van de Commissie van 21 oktober 2021
tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad met regels betreffende de officiële controles van zendingen biologische producten en omschakelingsproducten die bestemd zijn voor invoer in de Unie en betreffende het inspectiecertificaat (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html
2.9-2.1-18 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2325 van de Commissie van 16 december 2021
tot vaststelling, op grond van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad, van de lijst van derde landen en van de lijst van controleautoriteiten en controleorganen die op grond van artikel 33, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad zijn erkend met het oog op de invoer van biologische producten in de Unie

  btn pdf btn html
2.9-3 Vo. (EG) nr. 889/2008 (update 10 april 2011) (PDF, 852 kB)
tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

  btn pdf btn html

2.9-3.1 Vo. (EU) nr. 426/2011 d.d. 2 mei 2011 (PDF, 702 kB)
houdende wijziging van Vo. (EG) 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Vo. (EG) 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

  btn pdf btn html

2.9-3.2 Vo. (EU) nr. 505/2012 d.d. 14 juni 2012 (PDF, 779 kB)
houdende wijziging en rectificatie van Vo. (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Vo. (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

  btn pdf btn html

2.9-3.3 Vo. (EU) nr. 1030/2013 d.d. 24 oktober 2013 (PDF, 703 kB)
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

  btn pdf btn html

2.9-3.4 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 354/2014 d.d. 8 april 2014
houdende wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

  btn pdf btn html

2.9-3.5 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 836/2014 d.d. 31 juli 2014
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

  btn pdf btn html
2.9-3.6 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/673 d.d. 29 april 2016
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

  btn pdf btn html

2.9-3.6-1 Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/673 van de Commissie van 29 april 2016
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

  btn pdf btn html

2.9-3.7 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/838 d.d. 17 mei 2017
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 wat betreft voeder voor bepaalde biologische aquacultuurdieren

  btn pdf btn html

2.9-3.8 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2273 d.d. 8 december 2017
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

  btn pdf btn html

2.9-3.9 Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1584 d.d. 22 oktober 2018
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

  btn pdf btn html

2.9-3.10 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/2164 VAN DE COMMISSIE van 17 december 2019
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

  btn pdf btn html

2.9-4 Vo. (EG) nr. 1235/2008 (update 8 juni 2010) (PDF, 1008 kB)
houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf  

2.9-4.1 Vo. (EU) nr. 590/2011 d.d. 20 juni 2011 (PDF, 731 kB) 
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html

2.9-4.2 Vo. (EU) nr. 1084/2011 d.d. 27 oktober 2011 (PDF, 702 kB)
tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html

2.9-4.3 Vo. (EU) nr. 1267/2011 d.d. 6 december 2011 (PDF, 945 kB)
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html

2.9-4.4 Vo. (EU) nr. 508/2012 d.d. 20 juni 2012 (PDF, 1735 kB) 
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html

2.9-4.5 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 355/2014 d.d. 8 april 2014
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html 

2.9-4.5-1 RECTIFICATIES
Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 355/2014 van de Commissie van 8 april 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html

2.9-4.6 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 442/2014 d.d. 30 april 2014
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008, wat betreft verzoeken tot opneming in de lijst van derde landen die voor gelijkwaardigheidsdoeleinden zijn erkend met het oog op de invoer van biologische producten

  btn pdf btn html

2.9-4.6 Vo. (EU) Nr. 2015/1980 d.d. 4 november 2015
tot rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html

2.9-4.7 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 644/2014 d.d. 16 juni 2014
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html 

2.9-4.8 VO (EU) 2015/931 d.d. 17 juni 2015
tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html 

2.9-4.9 Vo. (EU) 2015/2345 d.d. 15 december 2015
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf  btn html 
2.9-4.10 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/459 d.d. 18 maart 2016
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html 
2.9-4.11 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/910 d.d. 9 juni 2016
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html

2.9-4.12 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1330 d.d. 2 augustus 2016
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html

2.9-4.13 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1842 d.d. 14 oktober 2016
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 wat betreft het elektronische controlecertificaat voor ingevoerde biologische producten en bepaalde andere elementen, en Verordening (EG) nr. 889/2008 wat betreft de voorschriften voor verduurzaamde of verwerkte biologische producten en informatieverstrekking

  btn pdf btn html

2.9-4.14 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/2259 d.d. 15 december 2016
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html

2.9-4.15 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/872 d.d. 22 mei 2017
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html

2.9-4.16 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1473 d.d. 14 augustus 2017
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html

2.9-4.17 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1862 d.d. 16 oktober 2017
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html

2.9-4.18 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2329 d.d. 14 december 2017
tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html

2.9-4.19 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/39 van de Commissie van 10 januari 2019
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html

2.9-4.20 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/446 van de Commissie van 19 maart 2019
tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (Voor de EER relevante tekst.)

  btn pdf btn html

2.9-4.21 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/25 van de Commissie van 13 januari 2020
tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.9-4.22 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/479 van de Commissie van 1 april 2020
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.9-4.23 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/786 van de Commissie van 15 juni 2020
tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html

2.9-4.24 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/181 van de Commissie van 15 februari 2021
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

  btn pdf btn html

2.9-4.25 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/461 van de Commissie van 16 maart 2021
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 wat betreft de datum van ontvangst van verzoeken tot erkenning van controleautoriteiten en controleorganen voor gelijkwaardigheidsdoeleinden in het kader van de regeling voor de invoer van biologische producten op basis van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad

  btn pdf btn html
2.9-4.26 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/977 van de Commissie van 7 juli 2020
tot afwijking, wegens de COVID-19-pandemie, van de Verordeningen (EG) nr. 889/2008 en (EG) nr. 1235/2008 wat betreft controles op de productie van biologische producten

  btn pdf btn html
2.9-4.26-1 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/772 van de Commissie van 10 mei 2021
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/977 wat betreft de tijdelijke controlemaatregelen voor de productie van biologische producten, en met name de periode van toepassing

  btn pdf btn html
2.9-4.27 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1165 van de Commissie van 15 juli 2021
betreffende de toelating van bepaalde producten en stoffen voor gebruik in de biologische productie en de opstelling van de lijsten van die producten en stoffen

  btn pdf btn html
2.9-4.28 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2307 van de Commissie van 21 oktober 2021
tot vaststelling van regels betreffende documenten en kennisgevingen die vereist zijn voor biologische en omschakelingsproducten die bestemd zijn voor invoer in de Unie (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.9-5 Besluit 2009/427/EG d.d. 3 juni 2009 (PDF, 712 kB)
van de Commissie tot oprichting van een deskundigengroep voor technisch advies inzake de biologische productie

  btn pdf btn html 

2.9-5.1 Besluit 2010/C 262/03 d.d. 28 september 2010 (PDF, 711 kB)
tot benoeming van de leden van de groep voor technisch advies inzake de biologisch productie, en tot opstelling van de reservelijst

  btn pdf btn html 
2.9-6 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1935 van de Commissie van 8 november 2021
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/723 wat betreft de door middel van het standaardformulier in te dienen informatie en gegevens over de biologische productie en de etikettering van biologische producten (Voor de EER relevante tekst)
  btn pdf btn html

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving