Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.1 Algemeen

2.1-1 Vo. (EG) nr.178/2002 (update 7 augustus 2009) (PDF, 181 kB)
tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden.

  btn pdf  
2.1-1.1 Richtsnoeren voor de toepassing van de General Food Law d.d. 26 januari 2010 (PDF, 164 kB)
De Europese Commissie heeft begin dit jaar de Richtsnoeren voor de toepassing van de General Food Law herzien. Inmiddels is ook de Nederlandse versie beschikbaar. De Richtsnoeren behandelen o.a. traceerbaarheid van feed en food, de verantwoordelijkheid van ketenpartijen en recall van onveilige producten. De Richtsnoeren beogen bedrijven en overheden te helpen bij het juist en uniform toepassen van de General Food Law.

  btn pdf  

2.1-1.2 VERORDENING (EU) 2019/1381 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD d.d. 20 juni 2019
betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 1829/2003, (EG) nr. 1831/2003, (EG) nr. 2065/2003, (EG) nr. 1935/2004, (EG) nr. 1331/2008, (EG) nr. 1107/2009 en (EU) 2015/2283 en Richtlijn 2001/18/EG

  btn pdf btn html

2.1-2 Vo. (EG) nr. 852/2004 (update 20 april 2009) (PDF, 122 kB)
inzake levensmiddelenhygiëne.

  btn pdf  

2.1-3 Vo. (EG) nr. 882/2004 (update 7 augustus 2009) (PDF, 252 kB)
Inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn.

  btn pdf  
2.1-3.1 Vo. (EG) nr. 669/2009 (update 1 juli 2011) (PDF, 795 kB)
ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Beschikking 2006/504/EG.

  btn pdf  
2.1-3.1-1 Vo. (EU) nr. 514/2012 d.d. 18 juni 2012 (PDF, 765 kB)
tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

  btn pdf btn html
2.1-3.1-2 Vo. (EU) nr. 1235-2012 d.d. 19 december 2012 (PDF, 794 kB)
tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

  btn pdf btn html
2.1-3.1-3 Vo. (EU) nr. 125/2013 d.d. 13 februari 2013 (PDF, 1369 kB)
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html
2.1-3.1-4 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 270 d.d. 21 maart 2013 (PDF, 710 kB)
tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

  btn pdf btn html
2.1-3.1-5 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 618/2013 VAN DE COMMISSIE d.d. 26 juni 2013 (PDF, 812 kB)
tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

  btn pdf btn html 
2.1-3.1-6 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 925/2013 VAN DE COMMISSIE (PDF, 805 kB)
tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

  btn pdf  btn html 

2.1-3.1.7 Uitvoeringsbesluit van 12 november 2013 (PDF, 847 kB) betreffende financiële steun van de Unie voor een gecoördineerd controleplan voor de monitoring van antimicrobiële resistentie bij zoönoseverwekkers in 2014

  btn pdf 
 

2.1-3.1-8 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1355/2013 d.d. 17 december 2013
tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

  btn pdf btn html
2.1-3.1-9 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 323/2014 d.d 28 maart 2014
tot wijziging van de bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering vanVerordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

  btn pdf btn html
2.1-3.1-10 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 718/2014 d.d. 27 juni 2014
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

  btn pdf btn html
2.1-3.1-11 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 885/2014 d.d. 13 augustus 2014
tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van okra's en kerrieblad uit India en houdende wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 91/2013

  btn pdf btn html 
2.1-3.1-12 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1021/2014 d.d. 26 september 2014
tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

  btn pdf btn html
2.1-3.1-13 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1295/2014 d.d. 4 december 2014
tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering van Verordening (EG)nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

  btn pdf btn html 
2.1-3.1-14  Vo (EG) Nr. 669/2009 d.d. 24 juli 2009
ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Beschikking 2006/504/EG

  btn pdf btn html
2.1-3.1-15 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/525 d.d. 27 maart 2015
tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong
  btn pdf btn html
2.1-3.1-15 VO (EU) 2015/943 d.d. 18 juni 2015
inzake noodmaatregelen tot opschorting van de invoer van gedroogde bonen uit Nigeria en tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009
  btn pdf btn html
2.1-3.1-16 VO (EU) 2015/949 d.d. 19 juni 2015
tot goedkeuring van de door bepaalde derde landen verrichte, aan de uitvoer voorafgaande controles op bepaalde levensmiddelen wat de aanwezigheid van bepaalde mycotoxinen betreft
  btn pdf btn html 
2.1-3.1-16.1 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1269 d.d. 13 juli 2017
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/949 wat de schrapping van grondnoten uit de Verenigde Staten van Amerika van de lijst van goedgekeurde aan de uitvoer voorafgaande controles op aflatoxinen betreft

  btn pdf btn html
2.1-3.1-17 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1012 d.d. 23 juni 2015
tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong
  btn pdf btn html 
2.1-3.1-18 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/1068 d.d. 1 juli 2015
tot wijziging van Beschikking 2002/994/EG betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van uit China ingevoerde producten van dierlijke oorsprong
  btn pdf btn html 
2.1-3.1-19 Vo.(EU) 2015/1607 d.d. 24 september 2015
tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong
  btn pdf btn html
2.1-3.1-20 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/1918 d.d. 22 oktober 2015
tot vaststelling van het systeem voor administratieve bijstand en samenwerking (AAC-systeem) krachtens Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn

  btn pdf btn html

2.1-3.1-21 Vo (EU) 2015/2383 d.d. 17 december 2015
tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 wat betreft de lijst van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die aan meer uitgebreide officiële controles op de invoer worden onderworpen

  btn pdf  btn html 

2.1-3.1-22 Vo (EU) 2016/24 d.d. 8 januari 2016
tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van grondnoten uit Brazilië, Capsicum annuum en nootmuskaat uit India, en nootmuskaat uit Indonesië en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 669/2009 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 884/2014

  btn pdf btn html
2.1-3.1-23 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/443 d.d. 23 maart 2016
tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 wat betreft de lijst van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die aan meer uitgebreide officiële controles op de invoer worden onderworpen

  btn pdf btn html
2.1-3.1-24 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1024 d.d. 24 juni 2016
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

  btn pdf btn html
2.1-3.1-25 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/2107 d.d. 1 december 2016
tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 wat betreft de lijst van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die aan meer uitgebreide officiële controles op de invoer worden onderworpen

  btn pdf btn html

2.1-3.1-26 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/186 d.d. 2 februari 2017
tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor het binnenbrengen in de Unie van zendingen uit bepaalde derde landen wegens microbiologische besmetting en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 669/2009

  btn pdf btn html
2.1-3.1-27 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1142 d.d. 27 juni 2017
tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 wat betreft de lijst van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die aan meer uitgebreide officiële controles op de invoer worden onderworpen

  btn pdf btn html

2.1-3.1-28 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2298 d.d. 12 december 2017
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

  btn pdf btn html

2.1-3.1-29 VERORDENING (EU) 2017/2460 d.d. 30 oktober 2017
tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn, wat de lijst van EU-referentielaboratoria betreft

  btn pdf btn html
2.1-3.1-30 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/941 d.d. 2 juli 2018
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 885/2014 van de Commissie

  btn pdf btn html

2.1-3.1-31 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/35 van de Commissie van 8 januari 2019
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

  btn pdf btn html

2.1-3.1-32 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1249 van de Commissie van 22 juli 2019
tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

  btn pdf btn html

2.1-3.1-33 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1714 van de Commissie van 30 september 2019
tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 136/2004 en (EG) nr. 282/2004 wat betreft het model van het gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst voor producten en dieren en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 669/2009 wat betreft het model van het gemeenschappelijk document van binnenkomst voor bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.1-3.1-34 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/207 van de Commissie van 14 februari 2020
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 wat de invoer uit Saudi-Arabië van voeder voor gezelschapsdieren betreft (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.1-3.1-35 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 van de Commissie van 30 maart 2020
betreffende tijdelijke maatregelen ter beperking van risico’s voor de gezondheid van mensen, dieren en planten en voor het dierenwelzijn tijdens bepaalde ernstige storingen van de controlesystemen van de lidstaten als gevolg van de coronavirusziekte (COVID-19) (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.1-3.1-36 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2208 van de Commissie van 22 december 2020
tot indeling van het Verenigd Koninkrijk als derde land waaruit de invoer van zendingen hooi en stro in de Unie is toegestaan

  btn pdf btn html
2.1-3.2 Vo. (EU) nr. 208/2011 d.d. 2 maart 2011 (PDF, 745 kB)
tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, Vo. (EG) nr. 180/2008 van de Commissie en Vo. (EG) nr. 737/2008 van de Commissie wat de lijsten en benamingen van EU-referentielaboratoria betreft

  btn pdf  btn html
2.1-3.2-1 Vo. (EU) nr. 880/2011 d.d. 2 september 2011 (PDF, 700 kB)
tot rectificatie van Vo. (EU) nr. 208/2011 tot wijziging van bijlage VII bij Vo. (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, Vo. (EG) nr. 180/2008 van de Commissie en Vo. (EG) nr. 737/2008 van de Commissie wat lijsten en benamingen van EU-referentielaboratoria betreft

  btn pdf btn html 
2.1-3.3 Vo. (EU) nr. 563/2012 d.d. 27 juni 2012 (PDF, 703 kB)
tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr.882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van EU-referentielaboratoria betreft

  btn pdf  btn html

2.1-3.4 Vo. (EU) nr. 72/2013 d.d. 25 januari 2013 (PDF, 704 kB)
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 180/2008 en Verordening (EG) nr. 737/2008 wat betreft de termijn van de aanwijzing van specifieke laboratoria als EU-referentielaboratoria

  btn pdf btn html
2.1-3.5 Vo. (EU) nr. 415/2013 d.d. 6 mei 2013 (PDF, 731 kB)
tot vaststelling van aanvullende verantwoordelijkheden en taken voor de EU-referentielaboratoria voor rabiës, rundertuberculose en bijengezondheid, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 737/2008 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 87/2011

  btn pdf  btn html 

2.1-3.6 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1843 d.d. 18 oktober 2016
houdende overgangsmaatregelen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de accreditatie van officiële laboratoria die officiële Trichinella-tests uitvoeren

  btn pdf btn html

2.1-3.7 VERORDENING (EU) 2017/140 d.d. 26 januari 2017
tot aanwijzing van het EU-referentielaboratorium voor door geitenpokkenvirussen veroorzaakte ziekten (nodulaire dermatose en schapen- en geitenpokken), tot vaststelling van aanvullende verantwoordelijkheden en taken voor dit laboratorium en tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html

2.1-3.8 VERORDENING (EU) 2017/212 d.d. 7 februari 2017
tot aanwijzing van het EU-referentielaboratorium voor pest bij kleine herkauwers, tot vaststelling van aanvullende verantwoordelijkheden en taken van dat laboratorium en tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html

2.1-3.9 VERORDENING (EU) 2018/192 d.d. 8 februari 2018
tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat de EU-referentielaboratoria op het gebied van contaminanten in diervoeders en levensmiddelen betreft

  btn pdf btn html

2.1-3.10 VERORDENING (EU) 2018/221 d.d. 15 februari 2018
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het referentielaboratorium van de Europese Unie voor overdraagbare spongiforme encefalopathieën

  btn pdf btn html

2.1-3.11 VERORDENING (EU) 2018/222 d.d. 15 februari 2018
tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het referentielaboratorium van de Europese Unie voor de controle op bacteriologische en virale besmettingen bij tweekleppige weekdieren

  btn pdf btn html
2.1-4 Vo. (EG) nr. 152/2009 d.d. 27 januari 2009 (PDF, 713 kB)
tot vaststelling van de bemonsterings- en analysemethoden voor de officiële controle van diervoeders

  btn pdf  btn html 
2.1-4.1 Vo. (EU) nr. 278/2012 d.d. 28 maart 2012 (PDF, 1252 kB)
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 152/2009 wat betreft de bepaling van het gehalte aan dioxinen en polychloorbifenylen

  btn pdf  btn html
2.1-4.2 Vo. (EU) nr. 51/2013 d.d. 16 januari 2013 (PDF, 1414 kB)
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 152/2009 wat betreft de analysemethoden voor de bepaling van bestanddelen van dierlijke oorsprong in het kader van de officiële controle van diervoeders

  btn pdf  btn html
2.1-4.3 Vo. (EU) Nr. 691/2013 d.d. 19 juli 2013 (PDF, 788 kB)
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 152/2009 wat de bemonstering en analysemethoden betreft

  btn pdf btn html
2.1-4.4 Vo. (EU) Nr. 709/2014 d.d. 20 juni 2014
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 152/2009 wat de bepaling van het gehalte aan dioxinen en polychloorbifenylen betreft

  btn pdf  btn html
2.1-4.5 AANBEVELING (EU) 2016/1110 d.d. 28 juni 2016
betreffende de monitoring van de aanwezigheid van nikkel in diervoeders

  btn pdf  btn html
2.1-4.6 VERORDENING (EU) 2017/771 d.d. 3 mei 2017

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 152/2009 wat de methoden voor de bepaling van het gehalte aan dioxinen en polychloorbifenylen betreft

  btn pdf btn html

2.1-4.7 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1560 van de Commissie van 26 oktober 2020
tot wijziging van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 152/2009 tot vaststelling van analysemethoden voor de bepaling van bestanddelen van dierlijke oorsprong in het kader van de officiële controle van diervoeders

  btn pdf btn html
2.1-4.7-1 Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1560 van de Commissie van 26 oktober 2020
tot wijziging van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 152/2009 tot vaststelling van analysemethoden voor de bepaling van bestanddelen van dierlijke oorsprong in het kader van de officiële controle van diervoeders (Publicatieblad van de Europese Unie L 357 van 27 oktober 2020)

  btn pdf btn html
2.1-5 Vo. (EU) nr. 16/2011 d.d. 10 januari 2011 (PDF, 730 kB)
tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor het systeem voor snelle waarschuwingen over levensmiddelen en diervoeders

  btn pdf btn html 
2.1-6 Vo. (EU) nr. 619/2011 d.d. 24 juni 2011 (PDF, 741 kB)
tot vaststelling van bemonsterings- en analysemethoden voor de officiële controle van diervoeders wat betreft de aanwezigheid van genetisch gemodificeerd materiaal waarvoor de vergunningsprocedure hangende is of waarvan de vergunning is verstreken

  btn pdf  btn html 

2.1-7 VERORDENING (EU) 2017/625 d.d. 15 maart 2017
betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles)

  btn pdf btn html

2.1-7-1 Rectificatie van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017
betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles)

  btn pdf btn html

2.1-8 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/300 van de Commissie van 19 februari 2019
tot vaststelling van een algemeen plan voor crisismanagement op het gebied van de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders (Voor de EER relevante tekst.)

  btn pdf btn html

2.1-9 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715 van de Commissie van 30 september 2019
tot vaststelling van regels inzake de werking van het informatiemanagementsysteem voor officiële controles en de systeemcomponenten ervan (de Imsoc-verordening) (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.1-10 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 van de Commissie van 22 oktober 2019
betreffende de tijdelijke verhoging van de officiële controles en noodmaatregelen met betrekking tot de binnenkomst in de Unie van bepaalde goederen uit bepaalde derde landen tot uitvoering van de Verordeningen (EU) 2017/625 en (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 en (EU) 2018/1660 van de Commissie (Voor de EER relevante tekst.

  btn pdf btn html

2.1-11 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1873 van de Commissie van 7 november 2019
betreffende de procedures voor een gecoördineerde uitvoering, door de bevoegde autoriteiten, van verscherpte officiële controles aan grenscontroleposten van producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten en samengestelde producten

  btn pdf btn html

2.1-12 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2007 van de Commissie van 18 november 2019
tot vaststelling van voorschriften voor de toepassing van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijsten van dieren, producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten en afgeleide producten en hooi en stro die aan officiële controles aan grenscontroleposten onderworpen zijn en tot wijziging van Beschikking 2007/275/EG

  btn pdf btn html

2.1-13 Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2090 van de Commissie van 19 juni 2019
tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot gevallen van vermoedelijke of vastgestelde niet-naleving van de Unieregels die van toepassing zijn op het gebruik van in diergeneesmiddelen of als toevoegingsmiddel voor diervoeding toegelaten stoffen of residuen ervan of van de Unieregels die van toepassing zijn op het gebruik van verboden of niet-toegelaten farmacologisch werkzame stoffen of residuen ervan

  btn pdf btn html

2.1-14 Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2244 van de Commissie van 7 oktober 2021
tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad met specifieke voorschriften inzake officiële controles met betrekking tot bemonsteringsprocedures voor bestrijdingsmiddelenresiduen in levensmiddelen en diervoeders (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

 

Bewaren

 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving