Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2 Diervoeder

2.2-1 Vo. (EG) nr. 183/2005 (update 20 april 2009 (PDF, 123 kB) 
tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne

  btn pdf  

2.2-1.1 Vo. (EG) nr. 141/2007 d.d. 14 februari 2007 (PDF, 42 kB) 
betreffende een verplichting tot erkenning overeenkomstig Vo. (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad voor inrichtingen van diervoederbedrijven die toevoegingsmiddelen van de categorie "coccidiostatica en histomonostatica" vervaardigen en/og in de handel brengen

  btn pdf btn html

2.2-1.2 Informatie d.d. 20 maart 2007 over Europese Hygiënecodes (PDF, 32 kB)

  btn pdf  

2.2-1.3 Vo. (EU) nr. 225/2012 d.d. 15 maart 2012 (PDF, 731 kB) 
tot wijziging van bijlage II bij Vo. (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de erkenning van inrichtingen die van plantaardige oliën en mengvetten afgeleide producten voor gebruik als diervoeder in de handel brengen en wat betreft de specifieke voorschriften voor de roductie, de opslag, het vervoer en het testen op dioxine van oliën, vetten en daarvan afgeleide producten

  btn pdf  btn html
2.2-1.4 Verordening (EU) 2019/4 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018
betreffende de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde diervoeders, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 90/167/EEG van de Raad

  btn pdf btn html

2.2-4. Ri. 82/475/EEG (PDF, 32 kB) 
tot vaststelling van de categorieën van voedermiddelen die mogen worden gebruikt voor het etiketteren van mengvoeders voor huisdieren

  btn pdf  

2.2-5 Ri. 2008/38/EG (update 13 december 2010) (PDF, 693 kB) 
tot vaststelling van de lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel

  btn pdf   

2.2-5.1 Vo (EU) Nr. 5/2014 d.d. 6 januari 2014
tot wijziging van Richtlijn 2008/38/EG van de Commissie tot vaststelling van de lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel

  btn pdf btn html
 

2.2-5.2 VERORDENING (EU) Nr. 1123/2014 VAN DE COMMISSIE van 22 oktober 2014 
tot wijziging van Richtlijn 2008/38/EG tot vaststelling van de lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel

  btn pdf btn html

2.2-6 Ri. 2002/32/EG(update 2 maart 2010) (PDF, 142 kB) 
inzake ongewenste stoffen in diervoeding

  btn pdf  

2.2-6-1 Consolidated Richtlijn 2002/32/EG 
inzake ongewenste stoffen in diervoeding

  btn pdf  

2.2-6.1 Aanbeveling 2011/516/EU d.d. 23 augustus 2011 (PDF, 711 kB) 
inzake de reductie van de aanwezigheid van dioxinen, furanen en pcb's in diervoeders en levensmiddelen.

  btn pdf btn html

2.2-6-1.1 Verordening (EU) 2019/1869 van de Commissie van 7 november 2019
tot wijziging en rectificering van bijlage I bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan ongewenste stoffen in diervoeding

  btn pdf btn html

2.2-6.2 Aanbeveling 2006/576/EG wijziging d.d. 17 augustus 2006 (PDF, 44 kB
Aanbeveling betreffende de aanwezigheid van DON ZEA OTA, T-2 en HT-2-toxine en fumonisinen in diervoeders.

  btn pdf btn html

2.2-6.2.1 L29/44 Aanbeveling 4 nov 2013 (PDF, 701 kB
tot wijziging van Aanbeveling 2006/576/EG wat betreft T-2- en HT-2-toxine in mengvoeders voor katten

  btn pdf btn html

2.2-6.2.2 AANBEVELING (EU) 2016/1319 d.d. 29 juli 2016
tot wijziging van Aanbeveling 2006/576/EG wat betreft deoxynivalenol, zearalenon en ochratoxine A in voeder voor gezelschapsdieren

  btn pdf btn html

2.2-6.3 Aanbeveling 2006/583/EG wijziging d.d. 17 augustus 2006 (PDF, 56 kB) 
Aanbeveling betreffende de preventie en de beperking van Fusarium-toxinen in granen en graanproducten.

  btn pdf  btn html

2.2-6.4 Vo. (EU) nr. 574/2011 d.d. 16 juni 2011 (PDF, 921 kB) 
tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten voor nitriet, melamine, Ambrosia spp. en versleping van bepaalde coccidiostatica en histomonostatica en tot consolidering van de bijlagen I en II

  btn pdf btn html 

2.2-6.5 Aanbeveling 2012/154/EU d.d. 15 maart 2012 (PDF, 704 kB) 
betreffende de monitoring van de aanwezigheid van moederkorenalkaloïden in diervoeders en levensmiddelen

  btn pdf  btn html

2.2-6.6 Vo. (EU) nr. 277/2012 d.d 28 maart 2012 (PDF, 787 kB) 
tot wijziging van de bijlagen I en II bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten en actiedrempels voor dioxinen en polychloorbifenylen

  btn pdf btn html 

2.2-6.7 Vo. (EU) nr. 744/2012 dd 16 augustus (PDF, 875 kB) 
tot wijziging van de bijlagen I en II bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten voor arseen, fluor, lood, kwik, endosulfan, dioxinen, Ambrosia spp., diclazuril en lasalocide A natrium en actiedrempels voor dioxinen

  btn pdf  btn html

2.2-6.8 Vo. (EG) nr. 107/2013 d.d. 5 februari 2013 (PDF, 708 kB) 
tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan melamine in blikvoeder voor gezelschapsdieren

  btn pdf  btn html

2.2-6.9 Aanbeveling 2013/165 d.d. 27 maart 2013 (PDF, 720 kB) 
betreffende de aanwezigheid van T-2- en HT-2-toxine in granen en graanproducten

  btn pdf btn html 

2.2-6.10 AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 3 december 2013
inzake de reductie van de aanwezigheid van dioxinen, furanen en pcb's in levensmiddelen en diervoeders

  btn pdf   

2.2-6.10-1 AANBEVELING d.d. 11 september 2014 
tot wijziging van de bijlage bij Aanbeveling 2013/711/EU inzake de reductie van de aanwezigheid van dioxinen, furanen en pcb's in levensmiddelen en diervoeders

  btn pdf  btn html

2.2-6-11 Vo (EU) Nr. 1275/2013 d.d. 6 december 2013 
tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten voor arseen, cadmium, lood, nitrieten, vluchtige mosterdolie en schadelijke botanische verontreinigingen

  btn pdf btn html

2.2-6.12 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 884/2014 d.d. 13 augustus 2014 
tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen uit bepaalde derde landen in verband met het risico van verontreiniging met aflatoxinen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1152/2009

  btn pdf  btn html

2.2-6.13 VERORDENING (EU) 2015/186 VAN DE COMMISSIE van 6 februari 2015
tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten voor arseen, fluor, lood, kwik, endosulfan en Ambriosazaden

  btn pdf btn html 

2.2-6.14 Vo. (EU) 2015/786 
tot vaststelling van criteria voor de aanvaardbaarheid van zuiveringsprocedés die worden toegepast op producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren, als bedoeld in Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html

2.2-6.15 VERORDENING (EU) 2017/2229 d.d. 4 december 2017
tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten voor lood, kwik, melamine en decoquinaat

  btn pdf btn html

2.2-6.16 AANBEVELING (EU) 2018/464 d.d. 19 maart 2018
betreffende het toezicht op metalen en jodium in zeewier, halofyten en producten op basis van zeewier

  btn pdf btn html

2.2-7 Vo. (EURATOM) nr. 770/90 d.d. 29 maart 1990 (PDF, 23 kB) 
laying down maximum permitted levels of radioactive contamination of feedingstuffs following a nuclear incident or any other case of radiological emergency. De Nederlandse versie van dit document is in html

  btn pdf btn html

2.2-9 Vo. (EG) nr. 767/2009 (Consolidated) 
tot wijziging van Vo. (EG) nr. 1831/2003 van het Europees parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 79/373/EEG van de Raad, Richtlijn 80/511/EEG van de Commissie, Richtlijnen 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG en 96/25/EG van de Raad en Beschikking 2004/217/EG van de Commissie.

  btn pdf  btn html

2.2-9.1 Vo. (EU) nr. 68/2013 d.d. 16 januari 2013 (PDF, 1522 kB) 
betreffende de Catalogus van voedermiddelen, ter vervanging van 575/2011

  btn pdf btn html 

2.2-9.1-1 VERORDENING (EU) 2017/1017 d.d. 15 juni 2017
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 68/2013 betreffende de catalogus van voedermiddelen

  btn pdf btn html

2.2-9.1-2 Verordening (EU) 2019/145 van de Commissie van 30 januari 2019
tot rectificatie van de Nederlandse taalversie van Verordening (EU) nr. 68/2013 betreffende de catalogus van voedermiddelen

  btn pdf btn html

Feed Materials Register
In artikel 24 lid 6 van de marktverordening Diervoeder is vastgelegd, dat de vertegenwoordigers van de Europese diervoedersector een register publiceren met kennisgevingen van voedermiddelen die voor het eerst in de handel worden gebracht. De sector heeft invulling aan deze verplichting gegeven via het FEED MATERIALS REGISTER (http://www.feedmaterialsregister.eu). Rechtspersonen die voor de eerste maal een voedermiddel in de handel brengen, zijn verplicht op deze website hun product aan te melden (notificeren). Onder de sectie "Presentation" staat een toelichting op de aanmeldingsprocedure. De partij die een product aanmeldt, is verantwoordelijk voor de inhoud van de registratie. Registraties, die op een gegeven moment worden toegevoegd aan de Catalogus, worden uit het Register verwijderd.

     

2.2-9.2 Vo. (EU) nr. 454/2010 d.d. 26 mei 2010 (PDF, 701 kB) 
tot vaststelling van overgangsmaatregelen krachtens Vo. (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsbepalingen voor diervoeders

  btn pdf  btn html 

2.2-9.4 Vo. (EU) nr. 892/2010 d.d. 8 oktober 2010 (PDF, 712 kB) betreffende de status van bepaalde producten met betrekking tot onder Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad vallende toevoegingsmiddelen voor diervoeding

  btn pdf btn html 

Voormalig toevoegingsmiddelen en niet-ingedeelde producten
In deze verordening worden de zogenaamde "grijze lijst producten" vastgesteld. Dit zijn enerzijds toevoegingsmiddelen die middels deze verordening niet meer als toevoegingsmiddel worden beschouwd (maar als voedermiddel) en tot dusver niet-ingedeelde producten die middels deze verordening als voedermiddel worden beschouwd.

     

2.2-9.5 Vo. (EU) nr. 939/2010 d.d. 20 oktober 2010 (PDF, 803 kB) 
tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 767/2009 betreffende toegestane toleranties voor de etikettering van de samenstelling van voedermiddelen of mengvoeders bedoeld in artikel 11, lid 5

  btn pdf  btn html

2.2-9.6 Aanbeveling 2011/25/EU d.d. 14 januari 2011 (PDF, 728 kB) 
tot vaststelling van richtsnoeren voor het onderscheid tussen voedermiddelen, toevoegingsmiddelen, biociden en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

  btn pdf btn html

2.2-9.7 VERORDENING (EU) 2017/2279 d.d. 11 december 2017
tot wijziging van de bijlagen II, IV, VI, VII en VIII bij Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders

  btn pdf btn html

2.2-9-8 VERORDENING (EU) 2018/1903 d.d. 5 december 2018
tot rectificatie van de bijlagen IV, VI en VII bij Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders, en tot rectificatie van bepaalde taalversies van de bijlagen II, IV, V en VI bij die verordening

  btn pdf  btn html 

2.2-10 Vo. (EG) nr. 396/2005 (update 10 april 2008) (PDF, 208 kB) 
Betreft vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG.

  btn pdf  

Pesticiden Web
De Europese Commissie heeft op grond van artikel 36 van deze verordening een geconsolideerde database opgesteld met daarin de MRL's van alle bestrijdingsmiddelen. Deze database, Pesticide Web, is benaderbaar via: http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm In deze database zijn alle MRL's uit bijlage II, IIIa, IIIb en IV opgenomen. De Commissie actualiseert deze database na iedere wijziging van de residuen- en pesticidenwetgeving. Er kan gezocht worden op actieve stof (pesticide). Dit resulteert in een overzicht van de MRL's voor dit ene pesticide in de verschillende producten. Ook kan er gezocht worden op product waarmee een overzicht wordt verkregen van de MRL's van alle pesticiden voor één product. In de zoekresultaten kan worden doorgeklikt op de actieve stof, waardoor de originele verordening waarin de MRL's zijn vastgelegd, kan worden geraadpleegd. Tenslotte kunnen de zoekresultaten als Excel-bestand worden geëxporteerd.

     

2.2-10.1 Vo. (EU) nr. 600/2010 d.d. 8 juli 2010 (PDF, 1124 kB)
 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft toevoegingen en wijzigingen van de voorbeelden van verwante soorten of andere producten waarvoor dezelfde MRL geldt

  btn pdf btn html

2.2-10.2 Vo. (EU) nr. 592/2012 d.d. 4 juli 2012 (PDF, 1889 kB) 
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bifenazaat, captan, cyprodinil, fluopicolide, hexythiazox, isoprothiolane, metaldehyde, oxadixyl en fosmet in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.3 Vo. (EU) nr.899/2012 d.d. 21 september 2012 (PDF, 3934 kB) 
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van acefaat, alachloor, anilazin, azocyclotin, benfuracarb, butylaat, captafol, carbaryl, carbofuran, carbosulfan, chloorfenapyr, chloorthal-dimethyl, chloorthiamide, cyhexatin, diazinon, dichlobenil, dicofol, dimethipin, diniconazool, disulfoton, fenitrothion, flufenzin, furathiocarb, hexaconazool, lactofeen, mepronil, methamidofos, methopreen, monocrotofos, monuron, oxycarboxin, oxydemeton-methyl, parathion-methyl, foraat, fosalon, procymidon, profenofos, propachloor, quinclorac, quintozeen, tolylfluanide, trichloorfon, tridemorf en trifluralin in of op bepaalde producten en tot wijziging van die verordening door de vaststelling van bijlage V met een lijst van standaardwaarden

  btn pdf btn html

2.2-10.4 Vo. (EU) nr. 897-2012 d.d. 1 oktober 2012 (PDF, 1515 kB) 
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acibenzolar-S-methyl, amisulbrom, cyazofamide, diflufenican, dimoxystrobin, methoxyfenozide en nicotine in of op bepaalde producten

  btn pdf  btn html

2.2-10.5 Vo. (EU) nr. 34/2013 d.d. 16 januari 2013 (PDF, 2171 kB)
 
tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 2-fenylfenol, ametoctradin, Aureobasidium pullulans stammen DSM 14940 en DSM 14941, cyproconazool, difenoconazool, dithiocarbamaten, folpet, propamocarb, spinosad, spirodiclofen, tebufenpyrad en tetraconazool in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html 

2.2-10.6 Vo. (EU) nr. 35/2013 d.d. 18 januari 2013 (PDF, 1221 kB) 
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van dimethomorf, indoxacarb, pyraclostrobine en trifloxystrobin in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.7 VERORDENING (EU) Nr. 241 dd 19 maart 2013 (PDF, 1163 kB)
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van chlorantraniliprole, fludioxonil en prohexadion in of op bepaalde producten

  btn pdf  

2.2-10.8 Rectificatie van Verordening (EU) nr. 524 2011 dd 21 maart 2013 (PDF, 700 kB) 
Rectificatie van Verordening (EU) nr. 524/2011 van de Commissie van 26 mei 2011 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bifenyl, deltamethrin, ethofumesaat, isopyrazam, propiconazool, pymetrozine, pyrimethanil en tebuconazool in of op bepaalde producten

  btn pdf  

2.2-10.9 Vo. (EU) Nr. 251/2013 d.d. 22 maart 2013 (PDF, 2234 kB) 
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor aminopyralid, bifenazaat, captan, fluazinam, fluopicolide, folpet, kresoxim-methyl, penthiopyrad, proquinazid, pyridaat en tembotrion in of op bepaalde producten 3.02-10.10 Vo. (EU) Nr. 293/2013 d.d. 20 maart 2013 (PDF, 1684 kB) tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad, wat de maximumgehalten aan residuen van emamectinbenzoaat, etofenprox, etoxazool, flutriafol, glyfosaat, fosmet, pyraclostrobin, spinosad en spirotetramat in of op bepaalde producten betreft

  btn pdf btn html

2.2-10.11 VERORDENING (EU) Nr. 500/2013 VAN DE COMMISSIE d.d. 30 mei (PDF, 1982 kB
tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 251-fenylfenol, ametoctradin, Aureobasidium pullulans stammen BV 14940 en DSM 14941, cyproconazool, difenoconazool, dithiocarbamaten, folpet, propamocarb, spinosad, spirodiclofen, tebufenpyrad en tetraconazool in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.11-1 Rectificatie L 245-27 (PDF, 796 kB)
Rectificatie van Verordening (EU) nr. 500/2013 van de Commissie van 30 mei 2013 tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 251-fenylfenol, ametoctradin, Aureobasidium pullulans stammen BV 14940 en DSM 14941, cyproconazool, difenoconazool, dithiocarbamaten, folpet, propamocarb, spinosad, spirodiclofen, tebufenpyrad en tetraconazool in of op bepaalde producten

    btn html

2.2-10.12 VERORDENING (EU) Nr. 668/2013 12 juli 2013 (PDF, 1364 kB) 
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van 2,4-DB, dimethomorf, indoxacarb en pyraclostrobine in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.12-1 RECTIFICATIES 
Rectificatie van Verordening (EU) nr. 668/2013 van de Commissie van 12 juli 2013 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van 2,4-DB, dimethomorf, indoxacarb en pyraclostrobine in of op bepaalde producten

  btn pdf  

2.2-10.13 VERORDENING (EU) Nr. 772/2013 8 augustus 2013 (PDF, 1110 kB) 
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van difenylamine in of op bepaalde producten

  btn pdf  btn html

2.2-10.14 VERORDENING (EU) Nr. 777/2013 12 augustus 2013 (PDF, 1941 kB) 
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor clodinafop, clomazone, diuron, ethalfluralin, ioxynil, iprovalicarb, maleïnehydrazide, mepanipyrim, metconazool, prosulfocarb en tepraloxydim in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html 

2.2-10.14-1 Rectificatie L 245-27 (PDF, 796 kB) 
Rectificatie van Verordening (EU) nr. 777/2013 van de Commissie van 12 augustus 2013 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor clodinafop, clomazone, diuron, ethalfluralin, ioxynil, iprovalicarb, maleïnehydrazide, mepanipyrim, metconazool, prosulfocarb en tepraloxydim in of op bepaalde producten

  btn pdf  btn html

2.2-10.15 VERORDENING (EU) Nr. 834/2013 d.d. 30 augustus 2013 (PDF, 1779 kB) 
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van acequinocyl, bixafen, diazinon, difenoconazool, etoxazool, fenhexamide, fludioxonil, isopyrazam, lambda-cyhalothrin, profenofos en prothioconazool in of op bepaalde producten

  btn pdf  btn html

2.2-10.16 Vo. (EU) nr. 1004/2013 d.d. 15 oktober 2013 (PDF, 1821 kB) 
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 8-hydroxyquinoline, cyproconazool, cyprodinil, fluopyram, nicotine, pendimethalin, penthiopyrad en trifloxystrobin in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.17 Vo. (EU) nr. 1138/2013 d.d. 8 november 2013 (PDF, 1441 kB) 
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bitertanol, chloorfenvinfos, dodine en vinclozolin in of op bepaalde producten

  btn pdf  btn html

2.2-10.18 Vo (EU) Nr. 1317/2013 d.d. 16 december 2013
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 2,4-D, beflubutamide, cyclanilide, diniconazool, florasulam, metolachloor en S-metolachloor, en milbemectin in of op bepaalde producten

  btn pdf  btn html

2.2-10.19 Vo (EU) Nr. 36/2014 d.d. 16 januari 2014
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlementen de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen voor aminopyralid, chlorantraniliprole,cyflufenamid, mepiquat, metalaxyl-M, propamocarb, pyriofenon en quinoxyfen in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html 

2.2-10.20 Vo (EU) Nr. 51/2014 d.d. 20 januari 2014
tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van dimethomorf, indoxacarb en pyraclostrobine in of op bepaalde producten

  btn pdf  btn html

2.2-10.21 Vo (EU) Nr. 61/2014 d.d. 24 januari 2014
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van cyromazin, fenpropidin, formetanaat, oxamyl en tebuconazool in of op bepaalde producten

  btn pdf  btn html

2.2-10.22 Vo (EU) Nr. 79/2014 d.d. 29 januari 2014
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bifenazaat, chloorprofam, esfenvaleraat, fludioxonil en thiobencarb in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.23 Vo (EU) Nr. 87/2014 d.d. 31 januari 2014
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acetamiprid, butralin, chloortoluron, daminozide, isoproturon, picoxystrobin, pyrimethanil en trinexapac in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.24 Vo (EU) Nr. 289/2014 d.d. 21 maart 2014
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen voor azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron,foramsulfuron,propamocarb, bifenazaat, chloorprofam en thiobencarb in of op bepaalde producten

  btn pdf  btn html

2.2-10.25 Vo (EU) Nr. 318/2014 d.d. 27 maart 2014
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor fenarimol, metaflumizon en teflubenzuron in of op bepaalde producten

  btn pdf  btn html

2.2-10.26 Vo (EU) Nr. 364/2014 d.d. 4 april 2014
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor fenpyroximaat, flubendiamide, isopyrazam, kresoxim-methyl, spirotetramat en thiacloprid in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.27 Vo (EU) Nr. 398/2014 d.d. 22 april 2014
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr.396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor benthiavalicarb, cyazofamide, cyhalofop- butyl, forchlorfenuron, pymetrozine en silthiofam in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html 

2.2-10.28 Vo (EU) Nr. 491/2014 d.d. 5 mei 2014
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor ametoctradin, azoxystrobin, cycloxydim, cyfluthrin, dinotefuran, fenbuconazool, fenvaleraat, fludioxonil, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, glufosinaat-ammonium, imidacloprid, indoxacarb, MCPA, methoxyfenozide, penthiopyrad, spinetoram en trifloxystrobin in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.29 Vo (EU) Nr. 588/2014 d.d. 2 juni 2014
tot wijziging van de bijlagen III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor sinaasappelolie, Phlebiopsis gigantea, gibberellinezuur, Paecilomyces fumosoroseus stam FE 9901, Spodoptera littoralis kernpolyedervirus, Spodoptera exigua kernpolyedervirus, Bacillus firmus I-1582, S-abscisinezuur, L-ascorbinezuur en Helicoverpa armigera kernpolyedervirus in of op bepaalde producten

  btn pdf  btn html

2.2-10.30 Vo (EU) Nr. 617/2014 d.d. 3 juni 2014
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor ethoxysulfuron, metsulfuron-methyl, nicosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron en thifensulfuron-methyl in of op bepaalde producten

  btn pdf   

2.2-10.31 Vo (EU) Nr. 703/2014 d.d. 19 juni 2014
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acibenzolar-S-methyl, ethoxyquine, flusilazool, isoxaflutool, molinaat, propoxycarbazon, pyraflufen-ethyl, quinoclamine en warfarine in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.32 Vo (EU) Nr. 737/2014 d.d. 24 juni 2014
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wat betreft de maximumresidugehalten voor 2-fenylfenol, chloormequat, cyflufenamid, cyfluthrin, dicamba, fluopicolide, flutriafol, fosetyl, indoxacarb, isoprothiolane, mandipropamid, metaldehyde, metconazool, fosmet, picloram, propyzamide, pyriproxyfen, saflufenacil, spinosad en trifloxystrobin in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.33 Vo (EU) Nr. 752/2014 d.d. 24 juni 2014
tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html

2.2-10.34 Vo (EU) Nr. 991/2014 d.d. 19 september 2014
tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad, wat de maximumgehalten aan residuen van fosetyl in of op bepaalde producten betreft

  btn pdf btn html

2.2-10.35 VERORDENING (EU) Nr. 1096/2014 d.d. 15 oktober 2014
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor carbaryl, procymidon en profenofos in of op bepaalde producten

  btn pdf  btn html

2.2-10.36 Vo (EU) Nr. 1119/2014 d.d. 16 oktober 2014
tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor benzalkoniumchloride en didecyldimethylammoniumchloride in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html 

2.2-10.37 Vo (EU) Nr. 1126/2014 d.d. 17 oktober 2014
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor asulam, cyaanamide, dichloran, flumioxazine, flupyrsulfuron-methyl, picolinafen en propisochloor in of op bepaalde producten

  btn pdf  btn html 

2.2-10.38 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1138/2014 d.d. 27 oktober 2014
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor amitrol, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propyzamide en pyridaat in of op bepaalde producten

  btn pdf  btn html

2.2-10.39 Vo (EU) Nr. 1146/2014 d.d. 23 oktober 2014
tot wijziging van de bijlagen II, III, IV en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor antrachinon, benfluralin, bentazon, bromoxynil, chloorthalonil, famoxadone, imazamox, methylbromide, propanil en zwavelzuur in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.40 Vo (EU) 2015/165 d.d. 3 februari 2015
tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van melkzuur, Lecanicillium muscarium stam Ve6, chitosanhydrochloride en Equisetum arvense L. in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html 

2.2-10.41 Vo (EU) 2015/400 d.d.25 februari 2015
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor beenderolie, koolstofmonoxide, cyprodinil, dodemorf, iprodion, metaldehyde, metazachloor, paraffineolie (CAS 64742-54-7), petroleumolie (CAS 92062-35-6) en propargite in of op bepaalde producten

  btn pdf  

2.2-10.42 Vo (EU) 2015/401 d.d. 25 februari 2015
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees
Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acetamiprid, chromafenozide,
cyazofamide, dicamba, difenoconazool, fenpyrazamine, fluazinam, formetanaat, nicotine,
penconazool, pymetrozine, pyraclostrobine, tau-fluvalinaat en tebuconazool in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.43 Vo (EU) 2015/552 d.d. 7 april 2015
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 1,3-dichloorpropeen, bifenox, dimethenamid-P, prohexadion, tolylfluanide en trifluralin in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.43-1 Rectificatie van Vo (EU) 2015/552 d.d. 7 april 2015
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 1,3-dichloorpropeen, bifenox, dimethenamid-P, prohexadion, tolylfluanide en trifluralin in of op bepaalde producten

  btn pdf  btn html

2.2-10.44 Vo (EU) 2015/603 d.d. 13 april 2015
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 2-naftyloxyazijnzuur, acetochloor, chloorpicrine, diflufenican, flurprimidol, flutolanil en spinosad in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.44-1 Rectificatie van Verordening (EU) 2015/603 d.d. 13 april 2015
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 2-naftyloxyazijnzuur, acetochloor, chloorpicrine, diflufenican, flurprimidol, flutolanil en spinosad in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.45 VO (EU) 2015/845 d.d. 27 mei 2015
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor azoxystrobin, chlorantraniliprole, cyantraniliprole, dicamba, difenoconazool, fenpyroximaat, fludioxonil, glufosinaat-ammonium, imazapic, imazapyr, indoxacarb, isoxaflutool, mandipropamid, penthiopyrad, propiconazool, pyrimethanil, spirotetramat en trinexapac in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html
2.2-10.45-1 Rectificatie van Verordening (EU) 2015/845 d.d. 27 mei 2015
Rectificatie van Verordening (EU) 2015/845 van de Commissie van 27 mei 2015 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor azoxystrobin, chlorantraniliprole, cyantraniliprole, dicamba, difenoconazool, fenpyroximaat, fludioxonil, glufosinaat-ammonium, imazapic, imazapyr, indoxacarb, isoxaflutool, mandipropamid, penthiopyrad, propiconazool, pyrimethanil, spirotetramat en trinexapac in of op bepaalde producten
  btn pdf btn html

2.2-10.46 VO (EU) 2015/846 d.d. 28 mei 2015
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acetamiprid, ametoctradin, amisulbrom, bupirimaat, clofentezine, ethefon, ethirimol, fluopicolide, imazapic, propamocarb, pyraclostrobine en tau-fluvalinaat in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.47 VO (EU) 2015/868 d.d. 26 mei 2015
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 2,4,5-T, barban, binapacryl,
bromofos-ethyl, camfechloor (chloorcamfeen, toxafeen), chloorbufam, chlooroxuron, chlozolinaat, DNOC, diallaat, dinoseb, dinoterb, dioxathion, ethyleenoxide, fentinacetaat, fentinhydroxide,
flucycloxuron, flucythrinaat, formothion, mecarbam, methacrifos, monolinuron, fenothrin, profam, pyrazofos, quinalfos, resmethrin, tecnazeen en vinclozolin in of op bepaalde producten

  btn pdf  btn html

2.2-10.47-1 Rectificatie van Verordening (EU) 2015/868 d.d. 26 mei 2015
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 2,4,5-T, barban, binapacryl, bromofos-ethyl, camfechloor (chloorcamfeen, toxafeen), chloorbufam, chlooroxuron, chlozolinaat, DNOC, diallaat, dinoseb, dinoterb, dioxathion, ethyleenoxide, fentinacetaat, fentinhydroxide, flucycloxuron, flucythrinaat, formothion, mecarbam, methacrifos, monolinuron, fenothrin, profam, pyrazofos, quinalfos, resmethrin, tecnazeen en vinclozolin in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.48 VO (EU) 2015/896 d.d. 11 juni 2015
tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor Trichoderma polysporum stam IMI 206039,
Trichoderma asperellum (voorheen T. harzianum) stammen ICC012, T25 en TV1, Trichoderma atroviride (voorheen T. harzianum) stammen IMI 206040 en T11, Trichoderma harzianum
stammen T-22 en ITEM 908, Trichoderma gamsii (voorheen T. viride) stam ICC080, Trichoderma asperellum (stam T34), Trichoderma atroviride stam I-1237, geraniol, thymol, sacharose,
ijzer(III)sulfaat, ijzer(II)sulfaat en foliumzuur in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.49 VO (EU) 2015/399 d.d. 25 februari 2015
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 1,4-dimethylnaftaleen, benfuracarb, carbofuran, carbosulfan, ethefon, fenamidone, fenvaleraat, fenhexamide, furathiocarb, imazapyr, malathion, picoxystrobin, spirotetramat, tepraloxydim en trifloxystrobin in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html 

2.2-10.49-1 Rectificatie van Verordening (EU) 2015/399 d.d. 25 februari 2015
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 1,4-dimethylnaftaleen, benfuracarb, carbofuran, carbosulfan, ethefon, fenamidone, fenvaleraat, fenhexamide, furathiocarb, imazapyr, malathion, picoxystrobin, spirotetramat, tepraloxydim en trifloxystrobin in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html 

2.2-10.50 VERORDENING (EU) 2015/1040 d.d. 30 juni 2015
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor azoxystrobin, dimoxystrobin, fluroxypyr, methoxyfenozide, metrafenon, oxadiargyl en tribenuron in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.51 VO (EU) 2015/1101 d.d. 8 juli 2015
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van difenoconazool, fluopicolide, fluopyram, isopyrazam en pendimethalin in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.52 Vo. (EU) 2015/1200 d.d. 22 juli 2014
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van amidosulfuron, fenhexamide, kresoxim-methyl, thiacloprid en trifloxystrobin in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html
2.2-10.52 Vo. (EU) 2015/1608 d.d. 24 september 2015
tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van caprinezuur, paraffineolie (CAS 64742-46-7), paraffineolie (CAS 72623-86-0), paraffineolie (CAS 8042-47-5), paraffineolie (CAS 97862-82-3), Californische pap en ureum in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html
2.2-10.53 FND nummer: VERORDENING (EU) 2015/1910 d.d. 21 oktober 2015
tot wijziging van de bijlagen III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft maximumresidugehalten voor guazatine in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.54 Vo. (EU) 2015/2075 d.d.  18 november 2015
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van abamectine, desmedifam, dichloorprop-P, haloxyfop-P, oryzalin en fenmedifam in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.54.1 Rectificatie van Vo. (EU) 2015/2075 d.d. 18 november 2015
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van abamectine, desmedifam, dichloorprop-P, haloxyfop-P, oryzalin en fenmedifam in of op bepaalde producten (PB L 302 van 19.11.2015).

  btn pdf btn html 

2.2-10.55 Vo (EU) 2016/1 d.d. 3 december 2015
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bifenazaat, boscalid, cyazofamide, cyromazine, dazomet, dithiocarbamaten, fluazifop-P, mepanipyrim, metrafenon, picloram, propamocarb, pyridaben, pyriofenon, sulfoxaflor, tebuconazool, tebufenpyrad en thiram in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.56 Vo (EU) 2016/46 d.d.  18 januari 2016
tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van oxadixyl en spinetoram in of op bepaalde producten betreft

  btn pdf btn html

2.2-10.57 Vo (EU) 2016/53 d.d.  19 januari 2016
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor diethofencarb, mesotrione, metosulam en pirimifos-methyl in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.58 Vo (EU) 2016/60 d.d. 19 januari 2016
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen voor chloorpyrifos in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.59 Vo (EU) 2016/67 d.d. 19 januari 2016
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor ametoctradin, chloorthalonil, difenylamine, flonicamide, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-methyl, propamocarb, prothioconazool, thiacloprid en trifloxystrobin in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.60 Vo (EU) 2016/75 d.d. 21 januari 2016
tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad, wat de maximumgehalten aan residuen van fosetyl in of op bepaalde producten betreft

  btn pdf btn html

2.2-10.61 Vo (EU) 2016/71 d.d. 26 januari 2016
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 1-methylcyclopropeen, flonicamide, flutriafol, indolylazijnzuur, indolylboterzuur, pethoxamide, pirimicarb, prothioconazool en teflubenzuron in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html
2.2-10.61-1 Rectificatie van Verordening (EU) 2016/71 d.d. 26 januari 2016
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 1-methylcyclopropeen, flonicamide, flutriafol, indolylazijnzuur, indolylboterzuur, pethoxamide, pirimicarb, prothioconazool en tefluben-zuron in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.62 VERORDENING (EU) 2016/143 d.d. 18 januari 2016
tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft COS-OGA, cerevisaan, calciumhydroxide, lecithinen, Salix spp cortex, azijn, fructose, pepinomozaïekvirus stam CH2 isolaat 1906, Verticillium albo-atrum isolaat WCS850 en Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum stam D747

  btn pdf btn html

2.2-10.63 Vo (EU) 2016/156 d.d. 18 januari 2016
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van boscalid, clothianidin, thiamethoxam, folpet en tolclofos-methyl in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.64 VERORDENING (EU) 2016/439 d.d. 23 maart 2016
tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), calciumcarbide, kaliumjodide, natriumwaterstofcarbonaat, rescalure en Beauveria bassiana stam ATCC 74040 en Beauveria bassiana stam GHA

  btn pdf btn html

2.2-10.65 VERORDENING (EU) 2016/440 d.d. 23 maart 2016
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van atrazine in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html
2.2-10.66 VERORDENING (EU) 2016/452 d.d. 29 maart 2016
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor captan, propiconazool en spiroxamine in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html
2.2-10.67 VERORDENING (EU) 2016/486 d.d. 29 maart 2016
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor cyazofamide, cycloxydim, difluorazijnzuur, fenoxycarb, flumetraline, fluopicolide, flupyradifuron, fluxapyroxad, kresoxim-methyl, mandestrobine, mepanipyrim, metalaxyl-M, pendimethalin en tefluthrin in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html 
2.2-10.68 VERORDENING (EU) 2016/567 d.d. 6 april 2016
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor chlorantraniliprole, cyflumetofen, cyprodinil, dimethomorf, dithiocarbamaten, fenamidon, fluopyram, flutolanil, imazamox, metrafenon, myclobutanil, propiconazool, sedaxaan en spirodiclofen in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html
2.2-10.69 VERORDENING (EU) 2016/1002 d.d. 17 juni 2016
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor AMTT, diquat, dodine, glufosinaat en tritosulfuron in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html
2.2-10.70 VERORDENING (EU) 2016/1003 d.d. 17 juni 2016
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten van abamectine, acequinocyl, acetamiprid, benzovindiflupyr, bromoxynil, fludioxonil, fluopicolide, fosetyl, mepiquat, proquinazid, propamocarb, prohexadion en tebuconazool in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html
2.2-10.71 VERORDENING (EU) 2016/1015 d.d. 17 juni 2016
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van 1-naftylaceetamide, 1-naftylazijnzuur, chloridazon, fluazifop-P, fuberidazool, mepiquat en tralkoxydim in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html
2.2-10.71.1 Rectificatie van Verordening (EU) 2016/1015 d.d. 17 juni 2016
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van 1-naftylaceetamide, 1-naftylazijnzuur, chloridazon, fluazifop-P, fuberidazool, mepiquat en tralkoxydim in of op bepaalde producten
  btn pdf btn html
2.2-10.72 VERORDENING (EU) 2016/1016 d.d. 17 juni 2016
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor ethofumesaat, etoxazool, fenamidone, fluoxastrobin en flurtamone in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.73 VERORDENING (EU) 2016/1355 d.d. 9 augustus 2016
tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat thiacloprid betreft

  btn pdf btn html

2.2-10.74 VERORDENING (EU) 2016/1726 d.d. 27 september 2016
tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft carvon, diammoniumfosfaat,Saccharomyces cerevisiae stam LAS02 en wei

  btn pdf btn html

2.2-10.75 VERORDENING (EU) 2016/1785 d.d. 7 oktober 2016
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor cymoxanil, fosfaan en fosfidezouten en natrium-5-nitroguaiacolaat, natrium-o-nitrofenolaat en natrium-p-nitrofenolaat in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.76 VERORDENING (EU) 2016/1822 d.d. 13 oktober 2016
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor aclonifen, deltamethrin, fluazinam, methomyl, sulcotrione en thiodicarb in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.77 VERORDENING (EU) 2016/1866 d.d. 17 oktober 2016
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor dec-3-een-2-on, acibenzolar-S-methyl en hexachloorbenzeen in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.78 VERORDENING (EU) 2016/1902 d.d. 27 oktober 2016
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acetamiprid, ametoctradin, azoxystrobin, cyfluthrin, difluorazijnzuur, dimethomorf, fenpyrazamine, flonicamid, fluazinam, fludioxonil, flupyradifuron, flutriafol, fluxapyroxad, metconazool, proquinazid, prothioconazool, pyriproxyfen, spirodiclofen en trifloxystrobin in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.79 VERORDENING (EU) 2017/170 d.d. 30 januari 2017
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bifenthrin, carbetamide, cinidon-ethyl, fenpropimorf en triflusulfuron in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.80 VERORDENING (EU) 2017/171 d.d. 30 januari 2017
tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen voor aminopyralide, azoxystrobin, cyantraniliprole, cyflufenamid, cyproconazool, diethofencarb, dithiocarbamaten, fluazifop-P, fluopyram, haloxyfop, isofetamid, metalaxyl, prohexadion, propaquizafop, pyrimethanil, Trichoderma atroviride stam SC1 en zoxamide in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.81 VERORDENING (EU) 2017/405 d.d. 8 maart 2017
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen voor sulfoxaflor in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.82 VERORDENING (EU) 2017/623 d.d. 30 maart 2017
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen voor acequinocyl, amitraz, cumafos, diflufenican, flumechine, metribuzin, permethrin, pyraclostrobine en streptomycine in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.83 VERORDENING (EU) 2017/624 d.d. 30 maart 2017
tot wijziging van de bijlagen II en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bifenazaat, daminozide en tolylfluanide in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.84 VERORDENING (EU) 2017/626 d.d. 31 maart 2017
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acetamiprid, cyantraniliprole, cypermethrin, cyprodinil, difenoconazool, ethefon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapyr, lambda-cyhalothrin, mesotrione, profenofos, propiconazool, pyrimethanil, spirotetramat, tebuconazool, triazofos en trifloxystrobin in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.85 VERORDENING (EU) 2017/627 d.d. 3 april 2017
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor fenpyroximaat, triadimenol en triadimefon in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.86 VERORDENING (EU) 2017/671 d.d. 7 april 2017
tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van clothianidine en thiamethoxam in of op bepaalde producten betreft

  btn pdf btn html

2.2-10.87 VERORDENING (EU) 2017/693 d.d. 7 april 2017
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bitertanol, chloormequat en tebufenpyrad in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.87-1 Rectificatie van Verordening (EU) 2017/693 van de Commissie van 7 april 2017
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bitertanol, chloormequat en tebufenpyrad in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.88 VERORDENING (EU) 2017/978 d.d. 9 juni 2017
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor fluopyram; hexachloorcyclohexaan (HCH), alfa-isomeer; hexachloorcyclohexaan (HCH), bèta-isomeer; hexachloorcyclohexaan (HCH), som van de isomeren, met uitzondering van het gamma-isomeer; lindaan (gamma-isomeer van hexachloorcyclohexaan (HCH)); nicotine en profenofos in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.88-1 Rectificatie van Verordening (EU) 2017/978 d.d. 9 juni 2017
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor fluopyram; hexachloorcyclohexaan (HCH), alfa-isomeer; hexachloorcyclohexaan (HCH), bèta-isomeer; hexachloorcyclohexaan (HCH), som van de isomeren, met uitzondering van het gamma-isomeer; lindaan (gamma-isomeer van hexachloorcyclohexaan (HCH)); nicotine en profenofos in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.89 VERORDENING (EU) 2017/1016 d.d. 14 juni 2017
tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor benzovindiflupyr, chlorantraniliprole, deltamethrin, ethofumesaat, haloxyfop, zwak pepinomozaïekvirusisolaat VC1, zwak pepinomozaïekvirusisolaat VX1, oxathiapiproline, penthiopyrad, pyraclostrobine, spirotetramat, zonnebloemolie, tolclofos-methyl en trinexapac in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html
2.2-10.90 VERORDENING (EU) 2017/1135 d.d. 23 juni 2017
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van dimethoaat en omethoaat in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html
2.2-10.91 VERORDENING (EU) 2017/1164 d.d. 22 juni 2017
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acrinathrin, metalaxyl en thiabendazool in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.92 VERORDENING (EU) 2017/1777 d.d. 29 september 2017
tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor Bacillus amyloliquefaciens stam FZB24, Bacillus amyloliquefaciens stam MBI 600, met klei gemengde houtskool, dichloorprop-P, ethefon, etridiazool, flonicamid, fluazifop-P, waterstofperoxide, metaldehyde, penconazool, spinetoram, tau-fluvalinaat en Urtica spp. in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.93 VERORDENING (EU) 2018/70 d.d. 16 januari 2018
tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor ametoctradin, chloorpyrifos-methyl, cyproconazool, difenoconazool, fluazinam, flutriafol, prohexadion en natriumchloride in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.94 VERORDENING (EU) 2018/73 d.d. 16 januari 2018
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor kwikverbindingen in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.95 VERORDENING (EU) 2018/78 d.d. 16 januari 2018
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 2-fenylfenol, bensulfuron-methyl, dimethachloor en lufenuron in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.96 VERORDENING (EU) 2018/685 d.d. 3 mei 2018
tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor abamectine, bier, fluopyram, fluxapyroxad, maleïnehydrazide, mosterdzaadpoeder en tefluthrin in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.97 VERORDENING (EU) 2018/686 d.d. 4 mei 2018
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor chloorpyrifos, chloorpyrifos-methyl en triclopyr in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.98 VERORDENING (EU) 2018/687 d.d. 4 mei 2018
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acibenzolar-S-methyl, benzovindiflupyr, bifenthrin, bixafen, chlorantraniliprole, deltamethrin, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenon, pendimethalin en teflubenzuron in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.99 VERORDENING (EU) 2018/832 d.d. 5 juni 2018
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor cyantraniliprole, cymoxanil, deltamethrin, difenoconazool, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetyl, mandestrobine, mepiquat, metazachloor, propamocarb, propargite, pyrimethanil, sulfoxaflor en trifloxystrobin in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.99-1 Rectificatie van Verordening (EU) 2018/832 van de Commissie van 5 juni 2018
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor cyantraniliprole, cymoxanil, deltamethrin, difenoconazool, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetyl, mandestrobine, mepiquat, metazachloor, propamocarb, propargite, pyrimethanil, sulfoxaflor en trifloxystrobin in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html
2.2-10.100 VERORDENING (EU) 2018/960 d.d. 5 juli 2018
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor lambda-cyhalothrin in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html
2.2-10.101 VERORDENING (EU) 2018/1049 d.d. 25 juli 2018
tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html

2.2-10.102 VERORDENING (EU) Nr. 765/2001 d.d. 25 augustus 2010
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van chloorthalonil, clothianidin, difenoconazool, fenhexamide, flubendiamide, nicotine, spirotetramat, thiacloprid en thiamethoxam in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.102-1 Rectificatie van Verordening (EU) nr. 765/2010 van de Commissie van 25 augustus 2010
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van chloorthalonil, clothianidin, difenoconazool, fenhexamide, flubendiamide, nicotine, spirotetramat, thiacloprid en thiamethoxam in of op bepaalde producten (PB L 226 van 28.8.2010)

  btn pdf btn html

2.2-10.103 Verordening (EU) 2018/1514 d.d. 10 oktober 2018
tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor abamectine, acibenzolar-S-methyl, clopyralid, emamectine, fenhexamide, fenpyrazamine, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talk E 553b en tebuconazool in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.104 Verordening (EU) 2018/1515 d.d. 10 oktober 2018
tot wijziging van de bijlagen III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van difenylamine en oxadixyl in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.105 Verordening (EU) 2018/1516 d.d. 10 oktober 2018
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor penoxsulam, triflumizool en triflumuron in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.106 Verordening (EU) 2019/38 van de Commissie van 10 januari 2019
tot wijziging van de bijlagen II en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft maximumresidugehalten voor iprodion in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.107 Verordening (EU) 2019/50 van de Commissie van 11 januari 2019
tot wijziging van de bijlagen II, III, IV en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van chlorantraniliprole, clomazone, cyclaniliprool, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepiquat, uienolie, thiacloprid en valifenalaat in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html
2.2-10.107-1 Rectificatie van Verordening (EU) 2019/50 van de Commissie van 11 januari 2019
tot wijziging van de bijlagen II, III, IV en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van chlorantraniliprole, clomazone, cyclaniliprool, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepiquat, uienolie, thiacloprid en valifenalaat in of op bepaalde producten (PB L 10 van 14.1.2019)

  btn pdf btn html

2.2-10.108 Verordening (EU) 2019/58 van de Commissie van 14 januari 2019
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van linuron in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.109 Verordening (EU) 2019/88 van de Commissie van 18 januari 2019
tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad, wat de maximumgehalten aan residuen van acetamiprid in of op bepaalde producten betreft

  btn pdf btn html

2.2-10.110 Verordening (EU) 2019/89 van de Commissie van 18 januari 2019
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bromadiolon, etofenprox, paclobutrazol en penconazool in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.111 Verordening (EU) 2019/90 van de Commissie van 18 januari 2019
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bromuconazool, carboxin, fenbutatin-oxide, fenpyrazamine en pyridaben in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.112 Verordening (EU) 2019/91 van de Commissie van 18 januari 2019
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor buprofezin, diflubenzuron, ethoxysulfuron, ioxynil, molinaat, picoxystrobin en tepraloxydim in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.113 Verordening (EU) 2019/552 van de Commissie van 4 april 2019
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor azoxystrobin, bicyclopyrone, chloormequat, cyprodinil, difenoconazool, fenpropimorf, fenpyroximaat, fluopyram, fosetyl, isoprothiolane, isopyrazam, oxamyl, prothioconazool, spinetoram, trifloxystrobin en triflumezopyrim in of op bepaalde producten (Voor de EER relevante tekst.)

  btn pdf btn html

2.2-10.114 Verordening (EU) 2019/973 van de Commissie van 13 juni 2019
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bispyribac, denatoniumbenzoaat, fenoxycarb, flurochloridone, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, propaquizafop en tebufenozide in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.115 Verordening (EU) 2019/977 van de Commissie van 13 juni 2019
tot wijziging van de bijlagen II en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van aclonifen, Beauveria bassiana stam PPRI 5339, Clonostachys rosea stam J1446, fenpyrazamine, mefentrifluconazool en penconazool in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.116 Verordening (EU) 2019/1015 van de Commissie van 20 juni 2019
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor aminopyralid, captan, cyazofamid, flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, pyraclostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron en tetraconazool in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.117 Verordening (EU) 2019/1176 van de Commissie van 10 juli 2019
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 2,5-dichloorbenzoëzuurmethylester, mandipropamid, en profoxydim in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.118 Verordening (EU) 2019/1559 van de Commissie van 16 september 2019
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor cyflufenamid, fenbuconazool, fluquinconazool en tembotrion in of op bepaalde producten (Voor de EER relevante tekst.)

  btn pdf btn html

2.2-10.119 Verordening (EU) 2019/1561 van de Commissie van 17 september 2019
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen voor chloormequat in of op gekweekte paddenstoelen (Voor de EER relevante tekst.)

  btn pdf btn html

2.2-10.120 Verordening (EU) 2019/1582 van de Commissie van 25 september 2019
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor imazalil in of op bepaalde producten (Voor de EER relevante tekst.)

  btn pdf btn html

2.2-10.121 Verordening (EU) 2019/1791 van de Commissie van 17 oktober 2019
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 1-decanol, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodinil, dimethenamid, vetalcoholen, florpyrauxifen-benzyl, fludioxonil, fluopyram, mepiquat, pendimethalin, picolinafen, pyraflufen-ethyl, pyridaben, S-abscisinezuur en trifloxystrobin in of op bepaalde producten (Voor de EER relevante tekst.)

  btn pdf btn html

2.2-10.121-1 Rectificatie van Verordening (EU) 2019/1791 van de Commissie van 17 oktober 2019
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 1-decanol, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodinil, dimethenamid, vetalcoholen, florpyrauxifen-benzyl, fludioxonil, fluopyram, mepiquat, pendimethalin, picolinafen, pyraflufen-ethyl, pyridaben, S-abscisinezuur en trifloxystrobin in of op bepaalde producten (Publicatieblad van de Europese Unie L 277 van 29 oktober 2019)

  btn pdf btn html

2.2-10.122 Verordening (EU) 2019/1792 van de Commissie van 17 oktober 2019
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor amitrool, fipronil, flupyrsulfuron-methyl, imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron en triasulfuron in of op bepaalde producten (Voor de EER relevante tekst.)

  btn pdf btn html

2.2-10.123 Verordening (EU) 2020/192 van de Commissie van 12 februari 2020
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen voor prochloraz in of op bepaalde producten (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.2-10.123-1 Rectificatie van Verordening (EU) 2020/192 van de Commissie van 12 februari 2020
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen voor prochloraz in of op bepaalde producten (Publicatieblad van de Europese Unie L 40 van 13 februari 2020)

  btn pdf btn html

2.2-10.124 Verordening (EU) 2020/703 van de Commissie van 26 mei 2020
tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor dimethoaat en omethoaat in of op kersen (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.2-10.125 Verordening (EU) 2020/749 van de Commissie van 4 juni 2020
tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van chloraat in of op bepaalde producten betreft

  btn pdf btn html

2.2-10.126 Verordening (EU) 2020/770 van de Commissie van 8 juni 2020
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor myclobutanil, napropamide en sintofen in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.127 Verordening (EU) 2020/785 van de Commissie van 9 juni 2020
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor chromafenozide, fluometuron, pencycuron, sedaxaan, tau-fluvalinaat en triazoxide in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.128 Verordening (EU) 2020/856 van de Commissie van 9 juni 2020
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor cyantraniliprole, cyazofamid, cyprodinil, fenpyroximaat, fludioxonil, fluxapyroxad, imazalil, isofetamid, kresoxim-methyl, lufenuron, mandipropamid, propamocarb, pyraclostrobin, pyriofenone, pyriproxyfen en spinetoram in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.129 Verordening (EU) 2020/1085 van de Commissie van 23 juli 2020
tot wijziging van de bijlagen II en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.130 Verordening (EU) 2020/1565 van de Commissie van 27 oktober 2020
tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 1,4‐diaminobutaan, 1‐methylcyclopropeen, ammoniumacetaat, bifenazaat, chlorantraniliprole, chloormequat, cyprodinil, kalksteen, mandipropamid, peper, pyridaben, afweermiddel: bloedmeel, zeewierextract en trimethylamine-hydrochloride in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.131 Verordening (EU) 2020/1566 van de Commissie van 27 oktober 2020
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van bupirimaat, carfentrazone-ethyl, ethirimol en pyriofenone in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.132 VERORDENING (EU) 2020/1633 VAN DE COMMISSIE van 27 oktober 2020
tot wijziging van de bijlagen II, III, IV en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van azinfos-methyl, bentazon, dimethomorf, fludioxonil, flufenoxuron, oxadiazon, fosalone, pyraclostrobin, afweermiddel: tallolie en teflubenzuron in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.132-1 Rectificatie van Verordening (EU) 2020/1633 van de Commissie van 27 oktober 2020
tot wijziging van de bijlagen II, III, IV en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van azinfos-methyl, bentazon, dimethomorf, fludioxonil, flufenoxuron, oxadiazon, fosalone, pyraclostrobin, afweermiddel: tallolie en teflubenzuron in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.133 Verordening (EU) 2021/155 van de Commissie van 9 februari 2021
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van tetrachloorkoolstof, chloorthalonil, chloorprofam, dimethoaat, ethoprofos, fenamidone, methiocarb, omethoaat, propiconazool en pymetrozine in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html
2.2-10.134 Verordening (EU) 2021/590 van de Commissie van 12 april 2021
tot wijziging van de bijlagen II en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor aclonifen, boscalid, koemelk, etofenprox, ijzerpyrofosfaat, L-cysteïne, lambda-cyhalothrin, maleïnehydrazide, mefentrifluconazool, natrium-5-nitroguaiacolaat, natrium-o-nitrofenolaat, natrium-p-nitrofenolaat en triclopyr in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html
2.2-10.135 Verordening (EU) 2021/616 van de Commissie van 13 april 2021
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van benalaxyl, benalaxyl-M, dichlobenil, fluopicolide, proquinazid en pyridalyl in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.135-1 Rectificatie van Verordening (EU) 2021/616 van de Commissie van 13 april 2021 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van benalaxyl, benalaxyl-M, dichlobenil, fluopicolide, proquinazid en pyridalyl in of op bepaalde producten (Publicatieblad van de Europese Unie L 131 van 16 april 2021)

  btn pdf btn html
2.2-10.136 Verordening (EU) 2021/618 van de Commissie van 15 april 2021
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van diclofop, fluopyram, ipconazool en terbutylazine in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.136-1 Rectificatie van Verordening (EU) 2021/618 van de Commissie van 15 april 2021
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van diclofop, fluopyram, ipconazool en terbutylazine in of op bepaalde producten (Publicatieblad van de Europese Unie L 131 van 16 april 2021)

  btn pdf btn html
2.2-10.137 Verordening (EU) 2021/644 van de Commissie van 15 april 2021
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van fluxapyroxad, hymexazool, metamitron, penflufen en spirotetramat in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html
2.2-10.138 Verordening (EU) 2021/663 van de Commissie van 22 april 2021
tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van chloordecone in of op bepaalde producten betreft

  btn pdf btn html
2.2-10.139 Verordening (EU) 2021/976 van de Commissie van 4 juni 2021
tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van cycloxydim, mepiquat, Metschnikowia fructicola stam NRRL Y-27328 en prohexadione in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html
2.2-10.140 Verordening (EU) 2021/1098 van de Commissie van 2 juli 2021
tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen voor 24-epibrassinolide, extract van uienbollen (Allium cepa L.), cyflumetofen, fludioxonil, fluroxypyr, natrium-5-nitroguaiacolaat, natrium-o-nitrofenolaat en natrium-p-nitrofenolaat in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html
2.2-10.141 Verordening (EU) 2021/1110 van de Commissie van 6 juli 2021
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van ametoctradin, bixafen, fenazaquin, spinetoram, tefluthrin en thiëncarbazone-methyl in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html
2.2-10.141-1 Rectificatie van Verordening (EU) 2021/1110 van de Commissie van 6 juli 2021
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van ametoctradin, bixafen, fenazaquin, spinetoram, tefluthrin en thiëncarbazone-methyl in of op bepaalde producten (Publicatieblad van de Europese Unie L 239 van 7 juli 2021)

  btn pdf btn html
2.2-10.142 Verordening (EU) 2021/1531 van de Commissie van 17 september 2021
tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van aclonifen, acrinathrin, Bacillus pumilus QST 2808, ethirimol, penthiopyrad, picloram en Pseudomonas sp. stam DSMZ 13134 in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-10.143 Rectificatie van Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005
tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van de Raad (Publicatieblad van de Europese Unie L 70 van 16 maart 2005)

  btn pdf btn html

2.2-10.144 Verordening (EU) 2021/1795 van de Commissie van 11 oktober 2021
tot rectificatie van Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van terbutylazine in of op bepaalde producten betreft (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.2-10.145 Verordening (EU) 2021/1804 van de Commissie van 12 oktober 2021
tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat het maximumgehalte aan residuen van bentazon in erwten met peul betreft betreft (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.2-10.146 Verordening (EU) 2021/1807 van de Commissie van 13 oktober 2021
tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van acibenzolar-S-methyl, waterig extract van gekiemde zaden van zoete Lupinus albus, azoxystrobin, clopyralid, cyflufenamide, fludioxonil, fluopyram, fosetyl, metazachloor, oxathiapiprolin, tebufenozide en thiabendazool in of op bepaalde producten (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.2-10.147 Verordening (EU) 2021/1810 van de Commissie van 14 oktober 2021
tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van cyprodinil in blauwe bessen, veenbessen, aalbessen en kruisbessen betreft (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.2-10.148 Verordening (EU) 2021/1841 van de Commissie van 20 oktober 2021
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van 6-benzyladenine en aminopyralide in of op bepaalde producten (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.2-10.149 Verordening (EU) 2021/1842 van de Commissie van 20 oktober 2021
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van flupyradifuron en difluorazijnzuur in of op bepaalde producten (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.2-10.150 Verordening (EU) 2021/1864 van de Commissie van 22 oktober 2021
tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van amisulbrom, flubendiamide, meptyldinocap, metaflumizon en propineb in of op bepaalde producten (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.2-10.151 Verordening (EU) 2021/1881 van de Commissie van 26 oktober 2021
tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van imidacloprid in of op bepaalde producten (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.2-10.152 Verordening (EU) 2021/1884 van de Commissie van 27 oktober 2021
tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van chlorantraniliprole in peulvruchten (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html
2.2-10.153 VERORDENING (EU) 2021/2202 VAN DE COMMISSIE van 9 december 2021
tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van acequinocyl, Bacillus subtilis stam IAB/BS03, emamectin, flutolanil en imazamox in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.2-11 Vo. (EG) nr. 1151/2009 d.d. 27 november 2009 (PDF, 751 kB)
Vaststelling van bijzondere eisen voor de invoer van zonnebloemolie van oorsprong of verzonden uit Oekraïne wegens de risico's van verontreiniging met minerale olie en tot intrekking van Beschikking 2008/433/EG

  btn pdf btn html

2.2-12.1 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/170 d.d. 4 februari 2015
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1135/2009 tot vaststelling van speciale voorwaarden voor de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit of verzonden uit China

  btn pdf btn html

2.2-13 Beschikking 2009/727/EG d.d. 30 september 2009 (PDF, 721 kB) betreffende noodmaatregelen van toepassing op uit India ingevoerde schaaldieren bestemd voor menselijke consumptie of voor diervoeding

  btn pdf btn html

2.2-14 Vo. (EU) nr. 258/2010 d.d. 25 maart 2010 (PDF, 756 kB) tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van guarpitmeel van oorsprong of verzonden uit India wegens de risico's van verontreiniging met pentachloorfenol en dioxinen, en tot intrekking van Beschikking 2008/352/EG

  btn pdf btn html

2.2-15 Vo. (EU) nr. 996/2012 d.d. 26 oktober 2012 (PDF, 778 kB) tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 284/2012

  btn pdf btn html

2.2-15.1 Vo. (EU) nr. 996/2012 d.d. 23 februari 2013 (PDF, 696 kB) Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 996/2012 van de Commissie van 26 oktober 2012 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 284/2012

  btn pdf btn html

2.2-15.2 Vo. (EU) nr. 495/2013 d.d. 29 mei 2013 (PDF, 830 kB) tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 996/2012 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima

  btn pdf btn html

2.2-15.3 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 322/2014 d.d. 28 maart 2014
tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders vanoorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima

  btn pdf btn html

2.2-15.3-1 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/328 d.d. 2 maart 2015
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 322/2014 wat betreft het document van binnenkomst dat voor diervoeders en levensmiddelen van dierlijke oorsprong moet worden gebruikt

  btn pdf btn html 

2.2-15.4 Vo (EU) 2016/6 d.d. 5 januari 2016
tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 322/2014

  btn pdf btn html

2.2-15.5 Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2058 van de Commissie van 10 november 2017
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/6 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima (Voor de EER relevante tekst.)

  btn pdf btn html

2.2-15.6 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1787 van de Commissie van 24 oktober 2019
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/6 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima (Voor de EER relevante tekst

  btn pdf btn html
2.2-15.7 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1533 van de Commissie van 17 september 2021
tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/6

  btn pdf btn html
2.2-16 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/591 van de Commissie van 11 april 2019
tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 136/2004 wat betreft de opneming van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en sommige van zijn van de Kroon afhankelijke gebieden in de lijst van derde landen waaruit zendingen hooi en stro in de Unie mogen worden binnengebracht (Voor de EER relevante tekst.)

  btn pdf btn html

2.2-17 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1756 Van De Commissie van 23 oktober 2019
tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 136/2004 wat betreft de opneming van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland in de lijst van derde landen waaruit zendingen hooi en stro in de Unie mogen worden binnengebracht (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving